El grup COnTIC presenta un llibre sobre Internet a Secundària. | COnTic

El grup COnTIC presenta un llibre sobre Internet a Secundària.


PifarréMilenio.jpg

El grup COnTIC presenta el llibre Internet en la Educación Secundaria: pensar, buscar y construir conocimientos en la red. Editorial Milenio.

Un ús crític de la informació d’Internet a l’aula de secundària i per aprendre continguts curriculars pot ajudar als estudiants de secundària a desenvolupar competències digitals relacionades amb la selecció, l’organització i la comprensió significativa de continguts digitals.

El llibre és fruit de sis anys de recerca del grup COnTIc de la Universitat de Lleida (UdL), en que hi ha participat una vintena de professors i uns 400 alumnes d’ESO de la ciutat de Lleida. El resultat és una guia que proporciona al professorat de secundària un seguit d’eines conceptuals per dissenyar, organitzar i gestionar unitats didàctiques que utilitzin Internet per potenciar l’aprenentatge significatiu dels alumnes.

L’obra aporta exemples concrets en diferents àrees curriculars sobre com guiar als alumnes en la cerca i ús de la informació present en Internet per aprendre continguts i competències concretes a secundària. Els exemples s’acompanyen d’esquemes, resums i pantalles d’ordinador que faciliten la seva lectura i comprensió. Aquesta informació, ajuda a convertir el llibre en un instrument innovador i de gran utilitat per a aquells professionals de l’Educació Secundària que vulguin utilitzar Internet com a eina que pugui agregar valor als processos d’ensenyament/aprenentatge que faciliten la construcció de coneixement.

En aquest blog, convidem a tots els professors i les professores de secundària que utilitzin Internet en les seves classes a donar la seva opinió sobre el contingut del llibre. En la secció de recursos d’aquesta web trobareu informació sobre els aspectes més rellevants del llibre: competències digitals que es treballen en les diferents activitats digitals que hem dissenyat i diferents exemples d’activitats digitals.