Ments Creatives 2.0: Escriptura Creativa a IES Seròs | COnTic

Ments Creatives 2.0: Escriptura Creativa a IES Seròs


pep coll.jpg

El treball de recerca del grup COnTIC és notícia al diari Segre el dia 19/05/2015.

"L'escriptor Pep Coll va compartir dissabte passar els seus recursos i tècniques literàries amb un grup de joves escriptors, alumnes de segon de secundària de l'IES de Seròs, a la sala Màrius Torres de la Biblioteca Pública de Lleida. L'activitat forma part d'un projecte d'escriptura creativa que l'institut duu a terme en col.laboració amb el grup de recerca COnTIC."

Els alumnes han seguit l'innovador model pedagògic que ensenya, amb l’ús d’eines tecnològiques web 2.0, un procés per pensar i resoldre de forma creativa reptes i problemes motivadors, complexos i vinculats a situacions de la vida real dels alumnes. El model pedagògic potencia el treball en grup dels alumnes i els guia en el procés per resoldre els problemes de forma creativa. Les diferents aplicacions tecnològiques web 2.0 que s’utilitzen tenen un important rol en ajudar a pensar, compartir i comunicar les noves idees sorgides en el si dels grups d’alumnes.

El model d’aprenentatge creatiu desenvolupat consta de quatre fases:
1) "Obrir la ment". Els alumnes aprenen a tenir una ment oberta per oberta davant el problema i a desenvolupar unes estratègies concretes que els ajudin a cercar diferents nous punts de vista i noves formes de solucionar el problema.
2) Explorar i organitzar la informació. En aquest segon moment, es treballen diferents estratègies per comprendre de forma creativa i novedosa el problema, la informació trobada i les diferents formes de solucionar-lo.
3) Tancar el procés. En aquest tercer moment, s’ensenya als alumnes a com convergir i “tancar” el procés de resolució del problema per tal de trobar una solució creativa, novedosa i socialment útil del problema plantejat.
4) Comunicar. Finalment, s’ensenya a com comunicar i transferir a la societat la solució creativa del problema treballat.